Export

خدمات بین المللی صادرات

یکی از بزرگ ترین و معتبر ترین شرکت ها در زمینه تولید مواد اولیه آهن داری برای تولید فولاد، شرکت مروارید سبز کاریز است. این شرکت در دنیای امروز یکی از چالش بر انگیز ترین مسائلی که در صنایع فولادی با آن رو به رو میشوند، تامین مواد اولیه می باشد. شرکت مروارید سبز کاریز در حوزه تولید این مواد فعالیت میکند و با دریافت مجوز های مربوط به صادرات قادر به عرضه این محصولات به سایر کشورها می باشد.

صادرات با کاریز

شرکت مروارید سبز کاریز یکی از بزرگترین و معتبر ترین شرکت ها در زمینه استخراج و تولید مواد اولیه آهن دار برای تولید فولاد است. این شرکت با توسعه فعالیت های خود قادر به صادرات مواد اولیه اساسی در تولید فولاد است.

صادرات مواد اولیه فولاد

شرکت مروارید سبز کاریز با دریافت مجوز های مربوط به صادرات قادر به عرضه این محصولات به سایر کشورها می باشد.

تامین مواد اولیه فولاد

یکی از چالش بر انگیز ترین مسائلی که در صنایع فولادی با آن رو به رو میشوند، تامین مواد اولیه می باشد.

آماده سازی مواد اولیه فولاد

شرکت مروارید سبز کاریز در زمینه آماده سازی مواد اولیه فولاد و صادرات آن فعالیت میکند.