گندله آهن

گلوله‌های تولید شده از سنگ آهن نرم(کنسانتره) و سایر مواد افزودنی که نخست خام و سپس پخته شده و سخت می‌شود. برای احیا به روش سنتی تولید آهن در کوره بلند یا روش‌های متعدد احیای مستقیم به کار می‌رود را گندله می نامند.

Pelletizing-01
آنالیز گندله آهن
Iron ore Pellets
Prodution Range componet
Min 65% (Total)Fe
Max 1% (Fe(O
Max 1-5% SiO2
Min 0.6% CaO
Max 0.008% S
Max 0.01% P
0.05-1% Al2O3
0.4-1.8% MgO
Min 85% Size 9-16mm
20-24% Prosity
Max 1% Moisture