Importation

خدمات بین المللی واردات

یکی از بزرگ ترین و معتبر ترین شرکت ها در زمینه تولید مواد اولیه آهن داری برای تولید فولاد، شرکت مروارید سبز کاریز است. این شرکت با توسعه فعالیت های خود قادر به واردات مواد اولیه اساسی در تولید فولاد است و توانایی آماده سازی و تامین کلیه مواد اولیه و تجهیزات برای شرکت ها و صنایع مختلف در سراسر کشور را دارا می باشد.

واردات با کاریز

شرکت مروارید سبز کاریز یکی از بزرگترین و معتبر ترین شرکت ها در زمینه استخراج و تولید مواد اولیه آهن دار برای تولید فولاد است. این شرکت با توسعه فعالیت های خود قادر به واردات مواد اولیه اساسی در تولید فولاد است.

واردات مواد اولیه اساسی در تولید فولاد

شرکت مروارید سبز کاریز  زمینه واردات مواد اولیه اساسی در تولید فولاد  معتبر و شناخته شده است.

آماده سازی مواد اولیه در تولید فولاد

آماده سازی کلیه مواد اولیه و تجهیزات برای شرکت ها و صنایع مختلف در سراسر کشور را دارا می باشد.

تامین مواد اولیه فولاد در تولید فولاد

تامین کلیه مواد اولیه و تجهیزات برای شرکت ها و صنایع مختلف در سراسر کشور را دارا می باشد.